Lej klubbens lokaler

Leje af klubbens lokaler

Lokalet i klubhuset og Jollehuset kan lejes efter aftale til private formål under forudsætning, at klubben ikke selv skal benytte det til et arrangement.

Der er plads og service til ca. 50 personer i klubhuset og 30 i Jollehuset.

Lejen er 1500 kr. for Klubhuset og 500 kr. for Jollehuset, for en dag fra kl. 12.00 til 12.00 følgende dag, I weekenden har klubbens medlemmer dog adgang til lokalerne fra kl. 11.00 og frem til kl. 14.00 under behørigt hensyn til evt. borddækning.

Fredag og onsdag aften er reserveret til Klubaften.

Udover lejen skal der indsættes et depositum på 3000 kr. for klublokalet og 500 kr. for Jollehuset, som tilbagebetales, hvis lokalet afleveres i godkendt stand.

Leje og depositum for klublokalet indsættes på konto: Danske Bank konto: 1551 2492482.

Leje og depositum for jollehuset indsættes på konto: Handelsbanken: 6301 4459113

Endelig låneaftale er først gældende når leje og depositum er betalt og der er kommet en endelig accept fra klubben. Husk at tjekke i klubkalenderen, om lokalet er ledigt.

Husk at mærke med lejers navn og hvilket lokale.

Rygning er forbudt i alle klubbens lokaler.

Betingelser for at opnå leje

Alle over 21 år, der har været medlem af Helsingør Sejlklub eller Helsingør Motorbådsklub i minimum to år forud for dagen for leje og som ikke er i restance med kontingentbetaling, kan, efter forudgående aftale med den ansvarlige for lokalet, leje klublokale til private arrangementer. Arrangementer kan omfatte fester mm. for den nærmeste familie (ægtefælle/partner og børn under 26 år). Brugeren må således ikke låne lokalet ud til tredjemand, eller benytte det til tredjemands arrangementer.

Det er en betingelse for leje af klublokalet, at maden leveres af Kronborg Havbad.
Køkkenfaciliteterne må ikke benyttes til produktion af mad, da de ikke er godkendt hertil.

Endelig låneaftale er først gældende når leje og depositum er betalt og der er kommet en endelig accept fra klubben.

Se link til tilmelding længere nede på siden:

Aflysning fra Klubbens side:

Bestyrelsen er berettiget til, i helt særlige tilfælde, at aflyse ethvert privat arrangement, såfremt klubben har behov for at benytte lokalet. I sådanne tilfælde tilbagebetales alene den erlagte leje og depositum. Sejlklubben hæfter ikke for lejers udgifter eller tab af nogen art i forbindelse med en aflysning.
Aflysninger skal i videst muligt omfang undgås, og skal meddeles låneren inden 60 dage før den aftalte lejedato.

I lejeperioden

Den ansvarlige lejer skal være tilstede under hele arrangementet.

Lokalet kan disponeres fra kl. 12 og lokalerne skal afleveres i ryddet og rengjort stand næste dag kl. 12.00, med mindre andet er aftalt med administrator.
Der skal udvises størst mulig respekt for lokaler, installationer, inventar og service samt overfor havnens og klubbens øvrige bygninger. Al støjende adfærd skal undgås. Lejer hæfter for eventuelle skader som lejer eller dennes gæster måtte forvolde.

Hvis ordensreglerne for brug af klubbens lokaler ikke overholdes, er bestyrelsen når som helst berettiget til at stoppe ethvert arrangement og sende gæsterne bort. Lejeren er således forpligtiget til at efterkomme bestyrelsens anvisninger og påbud.

Viskestykker, håndklæder, duge og andre fornødenheder medbringes af lejer.

Rengøring af de anvendte lokaler udføres af lejer efter brug. Dette omfatter: Støvsugning og efterfølgende vask af samtlige gulve og rengøring af toiletter. Rengøringsartikler forefindes på dametoilettet.

Al service vaskes op af lejer og sættes på de anviste pladser.

Al inventar rengøres af lejer og placeres som angivet på indretningsplanen, som hænger på væggen ved indgangsdør.

Alt affald - inkl. cigaretskod og aske fra balkonen - skal fjernes af lejer, og der isættes ny affaldssæk i affaldsstativerne i køkken og klublokale.

Affaldscontainere ved Kronborg Havbad må ikke benyttes af lejer. Der findes offentlig affaldscontainer, flaskecontainer og papircontainer på pladsen bag Jollehuset.

Mangelfuld oprydning og rengøring udbedres af sejlklubben for lejers regning og fradrages i indbetalt depositum.

Reservation af klublokalet sker via hjemmesiden: Klik her

Reservation af jollehuset sker via hjemmesiden: www.jollehus.dk

Nøglen til Jollehuset udlånes af den ansvarlige for Jollehuset. Udleverede nøgler afleveres straks tilbage efter endt brug.
Ovenstående betingelser er ubetinget gældende, medmindre brugeren i helt særlige tilfælde har truffet anden aftale med Ungdomsudvalget, Hovedbestyrelsen eller administrator.

Administrator Ågot Bryde Andersen kan evt. kontaktes på tlf. 40426951.